റോഡരികിലെ ഫ്ളക്സ് , കുന്നമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപടി തുടങ്ങി

റോഡരികിലെ ഫ്ളക്സ് കുന്ദമംഗലം  നടപടി തുടങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുന്ദമംഗലം: റോഡരികിലെ ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റിലും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചവിവിധ പരസ്യങ്ങൾ നീക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപടി തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് ഉദ്വേഗസ്ഥർക്ക് പുറമേ KSEB ജീവനക്കാരും ഉണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *