അനധികൃത ഫ്ളക്സ് ബോർഡ്: കുന്ദമംഗലത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ബോർഡുകൾ ഉടൻ ലേലം ചെയ്യും

കുന്ദമംഗലം: ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ ഭാഗമായി കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന കവലകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ച് സിക്രട്ടറി ഇറക്കിയ വാർത്താകുറിപ്പ് അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് എടുത്തു മാറ്റാതിരുന്ന ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടൻ ലേലം ചെയ്ത് വിൽപ്പന നടത്തും കൊടുവള്ളിയിൽ പിടികൂടിയ ബോർഡുകൾ പതിനായിരം രൂപക്കാണ് ലേലത്തിൽ പോയത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ആണ് ബോർഡ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *