നെല്‍ കൃഷിയില്‍ നൂറ്മേനിയുമായിപെരിങ്ങോളം കര്‍ഷക സംഘം

കുന്ദമംഗലം :നെല്‍ കൃഷിയില്‍ നൂറ്മേനിയുമായിപെരിങ്ങോളം ജൈവ കര്‍ഷക സംഘം ശ്രദ്ധെയമാകുകയാണ.പെരുവയല്‍ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരിങ്ങളം മില്‍മക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജൈവ കര്‍ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയും അദ്ധോനത്തിന്‍റെയും ശ്രമഫലമായാണ് ഒരേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായി നെല്‍ കൃഷി വിളയിച്ചെടുത്തത്.ഇവര്‍ക്കാവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങളും മറ്റും നല്‍കിയത് സി ഡബ്ലിയുആര്‍ഡിമ്മിലെ ഉദ്ധോഗസ്തരുമാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *