ചരമം-ബാലകൃഷ്ണൻനായർ(71)     

  • 1
    Share

ചരമം-ബാലകൃഷ്ണൻനായർ(71) കുന്ദമംഗലം: കാരന്തൂർ കോണോട്ട് കൊടമ്പാട്ടിൽ ബാലകൃഷ്ണൻനായർ (71) നിര്യാതനായി. സഹോദരങ്ങൾ:- സുധാകരൻനായർ, കമലാക്ഷിഅമ്മ, പത്മിനിഅമ്മ, പുഷ്പലത. സഞ്ചയനം- ഞായറാഴ്ച.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *