കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 23 SSLC പരീക്ഷയിൽ A+നേടിയമുഴുവൻ കുട്ടികളെയും മെമ്പർ എം ബാബുമോന്റസ്നേഹാദരം

കുന്ദമംഗലം :ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തി മൂനാം വാർഡിൽ എസ്.എസ്.എൽ സി പരീക്ഷയിൽ A+നേടിയമുഴുവൻ കുട്ടികളെയും വാർഡ് മെമ്പർ എം ബാബുമോന്റ് സ്നേഹാദരം, ഹിബജെബിൻ, റുഷിദ മറിയം, അഷീകജാബിർ, ഫിദനൗറീൻ നന്ദന എം എന്നീ വിദ്യർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു 
എസ് എസ്.എൽ.സി വിജയികളായ വാർഡിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ആദരിക്കും 
മെമ്പർ എം ബാബുമോന്റെ മകൾ റുഷിദമറിയാമിനെ ഒ ഹുസൈൻ അനുമോദിച്ചു, ചടങ്ങിൽ കെകെ ഷെമീൽ, ഒഎം റഷീദ്, പി അർഷാദ്, 
ഒ .റാഷിദ്‌ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *