കുന്ദമംഗലത്ത് കോവിഡ് 8 പേർക് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കുന്ദമംഗലം; ഗ്രാപഞ്ചായത്തിലെ 8 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥികരിച്ചു പതി മംഗലം 5, വരട്ട്യാക്ക് 1, കുരിക്കത്തൂർ 1, പൈങ്ങോട്ട് പുറം 1 വിദേശത്ത് നിന്നും അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും എത്തിയവര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൂടുതൽ ആളുകളെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും പതിമംഗലത്ത് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച അയാളുടെ അഞ്ച് ബന്ധുക്കൾ കൂടി സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് പിടിപെട്ടത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പരമാവധി പുറത്തിറങ്ങാതേ അകലം പാലിച്ചും മാസ്ക് ധരിച്ചും മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാലേ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലാകു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *