ഇൻഡോറിൽ പഴക്കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്നവരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ് സ്ത്രീ; ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെന്നും വാദം

വളരെ ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന തെരുവ് കച്ചവടക്കാരിയുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഇൻഡോറിലാണ് സംഭവം. കൊവിഡ് വ്യാപനം കാരണം തന്റെ കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ കച്ചവടക്കാരിയോട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.വളരെ ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന തെരുവ് കച്ചവടക്കാരിയുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഇൻഡോറിലാണ് സംഭവം. കൊവിഡ് വ്യാപനം കാരണം തന്റെ കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ കച്ചവടക്കാരിയോട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.വളരെ ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന തെരുവ് കച്ചവടക്കാരിയുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഇൻഡോറിലാണ് സംഭവം. കൊവിഡ് വ്യാപനം കാരണം തന്റെ കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ കച്ചവടക്കാരിയോട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി

.https://twitter.com/i/status/1286277557436870656

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *