പതിമംഗലം അൽജൗഹർ സ്ക്കൂളിലെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്: ആൻറിജൻ ടെസ്റ്റ് ഫലം 2 പോസിറ്റീവ് PCRടെസ്റ്റ് ഫലം 30 ന്


കുന്ദമംഗലം: കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാരന്തൂർ വാർഡ് 21ലെയും പതിമംഗലം വാർഡ് 1 ലെയും പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ 10ന് പതിമംഗലം അൽജൗഹർ സ്ക്കൂളിൽ വെച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ആൻറിജൻടെസ്റ്റിൽ 2 പേർക്ക് പോസിറ്റീവായി PCRTestഫലം 30 ന് വരും 2 11 പേർക്ക് ടെസ്റ്റിനായി എത്തിയതായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ അറിയീച്ചു പോസ്റ്റ് വായത് വാർഡ് 21 ൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ താമസമാക്കിയ മുഹമ്മദലി ഇന്നലെ മരണപെട്ടിരുന്നു ഇയാളുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *