കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ചെത്ത് കടവ് നോർത്ത് വാർഡ് 9 ഉം കണ്ടയിമെൻ്റ് സോണായി

കുന്ദമംഗലം: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9 ചെത്തു കടവ് നോർത്ത് കണ്ടയിമെൻ്റ് സോണായി ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവ് പുറപെടുവിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *