കുമ്മങ്ങോട്ട് കണ്ടിയിൽ അനീഷ് ഹൃദയാഘാതത്താൽ നിര്യാതനായി സംസ്ക്കാരം ഇന്ന്രാവിലെ 9 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

കുമ്മങ്ങോട്ട് കണ്ടിയിൽ അനീഷ് ഹൃദയാഘാതത്താൽ നിര്യാതനായി സംസ്ക്കാരം രാവിലെ 9 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *