പ്രളയം: കാരന്തൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗ് ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക് തുടങ്ങി

  • കുന്ദമംഗലം:പ്രളയം കണക്കിലെടുത്ത് കാരന്തൂർ മുസ്ലീം യൂത്ത് ലീഗ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് വൈറ്റ് ഗാർഡുമായി ബന്ധപ്പെടാം …

സിദ്ധീഖ് തെക്കയിൽ: 97463 29853
മൻസൂർ : 96566 24443
റാഫിVk: 79073 19196
UPനിസാർ: 85474 81048
നസീബ്NK: 755-9035659
അൻഫാസ്: 97448 13778
നജിൽ : 97448 20939
റംഷി പേങ്കാട്ടിൽ:. 97450 68927

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *