കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 4 പൊയ്യ കണ്ടയിൻമെൻ്റ് സോൺ

കുന്ദമംഗലം: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 4 പൊയ്യ 2020 ആഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ കണ്ടയിൻമെൻ്റ് സോണായി ജില്ല കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *