കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 21,8കളിൽ കണ്ടയിൻമെൻ്റ് ഒഴിവാക്കി

കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡ്, 21 വാർഡ് കണ്ടയിൻമെൻ്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കലക്ടർ ഉത്തരവിറക്കി. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *