പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാം ഈസിയായി

കുന്ദമംഗലം:പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാം ഈസിയായി

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബ്ലാങ്കറ്റ്, ബെഡ്ഷീറ്റ്, കാർപ്പറ്റ്, കർട്ടൻ, മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യൂ 30 ശതമാനം കാഷ് ബാക്ക് ഓഫറോടുകൂടി .

കൂടാതെ വെറ്റ് വാഷ്, സ്റ്റീം പ്രസ് അയേണിംഗ്, കറനീക്കൽ, സ്റ്റാർച്ച് ഫിനിഷിംഗ്, ഡാർണിംഗ് ആൻഡ് ഡയിംഗ് സർവ്വീസും.

പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സൗകര്യം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ 9107020020

Wype Laundry Service
Wype Hub
Near Markaz
Karanthur
Calicut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *