കനത്ത മഴ കാരന്തൂരിൽ വീടിൻ്റെ അരികിൽ കെട്ടിയ മതിൽ തകർന്നു വീട് അപകടാവസ്ഥയിൽ

കാരന്തൂർ: ഇന്നലെ പെയ്ത കനത്ത മഴയയെ തുടർന്ന് റോഡിലൂടെ കുത്തി ഒലിച്ചു വന്ന മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കാരന്തൂർ പുല്ലാട്ട് വീടിൻ്റെ അരികിൽ നിർമ്മിച്ച കരിങ്കൽ ചുമർ ഇടിഞ്ഞ് വീട് അപകടാവസ്ഥയിൽ. കാരന്തൂർ പുല്ലാട്ട് അബ്ലാസിൻ്റെ താണ് വീട് വാർഡ് 20 ലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്കുംവില്ലേജ് ഓഫീസർക്കം ഹരജി സമർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കയാണ് കുടുംബം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *