കുന്ദമംഗലത്തെ കോവിഡ് ക്വാറൻ്റയിൻകേന്ദ്രമായ IIM ടൗൺ മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു

കുന്ദമഗലം :ടൗൺ മുസ്ലീം ലീഗ് IIM ക്ലീൻ ചെയ്തു . കോവിഡ് 19 വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ – IIM ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് ഇന്ന്മുതൽ കോവിഡ് 19. ഹോസ്പിറ്റൽ ആവുന്ന തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത്. പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലീം ലീഗ് ജന: സെക്രട്ടറി അരിയിൽ അലവി, ടൗൺ ലീഗ് . സെക്രട്ടറി എം.കെസഫീർ ,എൻ.എംയുസഫ് , മലബാർ മുസ്തഫ, റഹീം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *